10 texter #omrasism

Meny
Philip Barnard

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

EU kan vara en union med öppenhet som slagord


Så länge människan funnits har vi rört på oss. Anledningarna till vår migration har varit många; rädsla, hopp och nyfikenhet för att nämna några. Oavsett om flytten orsakats av rädsla för den egna överlevnaden, ett hopp om en bättre framtid någon annanstans eller av nyfikenhet över det outforskade så har den i de allra flesta fallen varit för det bättre.

Det är en medmänsklig plikt att vi erbjuder skydd för dem som fruktar för sina liv. Det är en självklarhet att vi erbjuder de som söker efter ett bättre liv möjligheten. Det är svårt att föreställa sig hur annorlunda våra liv varit om våra förfäder inte haft modet att utvandra från Afrika.

Då som nu migrerar människor, ofta av samma skäl som förr. Ändå har mycket förändrats. 1952 bildades EU, 1985 slöts Schengenavtalet och 2005 bildades Frontex, en myndighet för att samordna EU-ländernas gränsbevakning.

Den fria rörligheten har varit en grundläggande princip för unionen. Schengenavtalet innebär fri rörlighet mellan länder. Men Schengenavtalet innebar inte att kontrollerna mot omvärlden försvann. Tvärtom. När Frontex bildades blev det startskottet för en överstatlig migrationsmyndighet och en militarisering av EU:s gränser.

Human Rights Watch har rapporterat om Frontex uppdrag i Grekland mellan 2010 och 2011. Det var en tidsperiod då Greklands asylsystem var extremt ansträngt till följd av Dublinförordningens princip att flyktingar ska söka asyl i det första land de kommer till. Grekland fick hjälp av EU i form av Frontex specialstyrkor och utrustning för att hantera krisen. Migranter behandlades inhumant och en EU-myndighet var delaktig i detta.

Frontex illustrerar med smärtsam tydlighet öppenhetens paradox i EU. De interna gränserna inom unionen öppnas successivt upp samtidigt som de externa gränserna mot omvärlden hårdnar. Dessutom verkar inte EU:s fria rörlighet gälla alla. Det har blivit allt tydligare att den fria rörligheten inte gäller romer. Dublinförordningen utsätter migranter för en orimlig rättsosäkerhet eftersom olika länder har olika bra mottagning. Den ger också en ohållbar belastning på Europas sydstater. Dublinförordningen är inte bindande. Det finns därför ingen anledning till att Sverige måste följa den.

Påföljderna mot länder som bryter mot mänskliga rättigheter är tandlösa. Det måste finnas mer kraftfulla verktyg att straffa länder som bryter mot internationell rätt med.

Jag vågar tro på ett Europa där alla gränser, oavsett om de är interna eller externa, avvecklas. Jag har en bestämd bild av människans rörelse som en positiv drivkraft för samhällsförändring och en självklar individuell frihet. Den vision av ett Europa med fri rörlighet som EU bildades med är icke till ondo. EU kan vara en union med öppenhet som slagord.

Jag vill därför på kort sikt ha en öppen arbetskraftsinvandring, en human asylpolitik och en generös anhöriginvandring. På lång sikt ser jag ett totalt avvecklande av världens gränshinder som önskvärt.

Philip Barnard

språkrör Grön Ungdom syd

Philips Förslag

  • Att Sverige slutar följa Dublinförordningen.
  • Ett aktivt arbete på EU-nivå för att stoppa förföljelsen av romer.
  • Utökade möjligheter att bötfälla EU-länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna.